Šī ir programma darbinieku lojalitātes paaugstināšanai un komandas veiktspējas uzlabošanai uzņēmumiem, kas nodarbina 20 un vairāk darbiniekus.

 

Programma sākas ar analīzes, jeb mēs to saucam par skrīninga sadaļu – “Komandas izcilības pētījumu”, kurā tiek novērtēta uzņēmuma komandas salikuma kvalitāte, noteikta tās lojalitāte un identificētas jomas, uz kurām jākoncentrē uzmanība turpmākajā darbā ar komandas attīstību.

 

Ja skrīninga rezultāts uzrāda nepieciešamību veikt padziļinātu kādas jomas vai nodaļas analīzi, tam seko diagnostikas sadaļa. Tās ietvaros tiek veikta konstatēto problemātisko indikatoru cēloņu analīze un izveidots to novēršanas plāns.

 

Trešā Komandas izcilības programmas sadaļa – komandas attīstība. Kad esam noskaidrojuši, uz ko jākoncentrējas, lai sasniegtu vislabāko rezultātu, varam ķerties pie nepieciešamo uzlabojumu ieviešanas.

 

Ja izmantojam līdzību ar sportu, tad skrīninga sadaļā mēs kā sporta ārsts veicam komandas spēlētāju vispārējā stāvokļa novērtējumu un identificējam iespējamās problēmzonas.

 

Diagnostikas sadaļā veicam padziļinātu iespējamo problēmzonu izpēti un cēloņu analīzi. Un balstoties uz to izstrādājam fizioterapijas un treniņu plānu.

 

Savukārt komandas attīstības sadaļā palīdzam spēlētājiem apgūt pareizās kustības un trenerim – sekot līdzi svarīgākajiem komandas tonusa indikatoriem.

 

Komandas izcilības pētījums

Komandas izcilības pētījuma uzdevums ir novērtēt kolektīva saderību un lojalitāti uzņēmumam un iegūt norādes uz veicamajiem uzlabojumiem, gadījumā, ja kādā no nodaļām to nepieciešams celt.

 

Pētījums sniedz atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
• Cik lojāla ir visa komanda un kuri ir “vājie posmi”;
• Cik darbinieku un cik vadītāju ir “savās vietās” (dara to, kas atbilst viņu dotībām);
• Kādas ir katra darbinieka dotības;
• Kā komanda izprot uzņēmuma vīziju/ virsuzdevumu;
• Cik bieži un cik kvalitatīvu atgriezenisko saikni saņem darbinieki.

 

Pašam uzņēmumam izpētes process ir ļoti vienkāršs:
1) Uzņēmuma personāla speciālists/ administratīvā daļa sagatavo darbinieku sarakstu un nosūta Academia Baltic speciālistam;
2) Academia speciālists sagatavo aptaujas saites (katrai uzņēmuma nodaļai savu) un nosūta Uzņēmuma personāla speciālistam;
3) Uzņēmuma personāla speciālists izsūta darbiniekiem uzaicinājumu aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē;
4) Academia Baltic apkopo pētījuma rezultātus un iepazīstina ar tiem Uznēmuma vadītāju un personāla vadītāju.

 

Pētījuma gaitā uzņēmuma darbiniekiem jāaizpilda aptaujas anketa ar 15 jautājumiem. Parasti tas aizņem 5-7 minūtes darbinieka laika. Uzreiz pēc aptaujas aizpildīšanas, arī katrs darbinieks saņem īsu sava BOSI profila aprakstu.

 

Uzņēmumi, kas līdz šim veikuši savas Komandas izcilības pētījumu visaugstāk novērtē tieši komandas salikuma un darbinieku dotību analīzi.

 

Parasti jau šajā sadarbības fāzē Uzņēmumā tiek identificēti vairāki darbinieki ar iepriekš neatklātām vadītāja, biznesa attīstības, jaunrades un citām dotībām.

Samērā bieži ir arī gadījumi, kad jau skrīninga fāzē tiek rasts risinājums ieilgušām problēmsituācijām ar atsevišķām personālijām un izdodas savlaicīgi novērst nozīmīgus riskus.

 

Diagnostika

Diagnostikas sadaļas uzdevums ir identificēt nozīmīgāko komandas problēmsituāciju cēloņus un atrast risinājumus to novēršanai vai vismaz minimizēšanai.

 

Šajā posmā visbiežāk izmantotās metodes ir detalizēta Komandas izcilības un citu uzņēmuma rīcībā esošo pētījumu rezultātu analīze, papildus izpēte (piemēram, 360 grādu novērtējums), padziļinātās darbinieku intervijas un grupas darba sesijas.

 

Izpēti un analīzi veic Academia Baltic speciālisti. Uzņēmuma darbiniekiem (tikai iesaistīto nodaļu) vairāk jāiesaistās kā respondentiem, atbildot uz speciālistu jautājumiem, un atsevišķos gadījumos piedaloties darba grupu sesijās.

 

Diagnostikas procesā iesaistītie darbinieki no Academia Baltic speciālistiem saņem (objektīvu) atgriezenisko saiti un rekomendācijas pašattīstībai. Tas cilvēkiem dod labāku izpratni par vēlamo attīstības virzienu un papildus motivāciju tajā doties. Neizpaliek arī komandas darba uzlabojums.

 

Tomēr visnozīmīgāko rezultātu dod diagnostikas procesa rezultātā iegūtā skaidrība par cēloņiem un konkrēts risinājumu plāns. Tas dod iespēju netērēt ierobežotos resursus maznozīmīgām aktivitātēm, un tā vietā koncentrēties uz risinājumiem ar visaugstāko ietekmi uz rezultātu – lojālu un produktīvu komandu.

 

Diagnostikas sadaļas rezultāts ir Komandas attīstības plāns. Tas tiek izstrādāts, lai celtu komandas lojalitāti un uzlabotu produktivitāti. Tipiskā plāna sastāvā parasti ietilpst sekojoši risinājumi:

• Pēctecības plāns (rekomendējamais karjeras attīstības virziens katram iesaistītajam darbiniekam, ņemot vērā viņa dotības);
• Komandas restrukturizācijas plāns, ņemot vērā uzņēmuma un komandas mērķus, un darbinieku dotības (darbinieku, kuri nestrādā savu dotību jomā, pārvietošana uz viņu dotībām piemērotākām vakancēm un viņu aizstāšana ar citiem, attiecīgajiem amatiem atbilstošākiem kolēģiem);
• Vadītāju kompetenču attīstības plāns (attīstāmo kompetenču apkopojums katram diagnostikas sadaļā analizētajam vadītājam);
• Komandas sadarbības uzlabošanas un enerģizēšanas plāns;

 

Lai gan šīs sadaļas realizēšanai nepieciešamais darba apjoms izteikti korelē ar analizējamo nodaļu īpatsvaru un darbinieku skaitu tajās, konkrētais ieguldījumu apjoms tiek aprēķināts katram konkrētam gadījumam. Vairumā gadījumu uzņēmuma investīcijas diagnostikas sadaļas īstenošanai ir robežās starp trīs un desmit tūkstošiem EUR + PVN.

 

Attīstība

Attīstības sadaļas uzdevums ir realizēt Diagnostikas sadaļā izstrādāto Komandas attīstības plānu. Tas parasti ietver vairākus risinājumus komandas lojalitātes celšanai un darbinieku produktivitātes uzlabošanai.

 

Visbiežāk veiksmīgai komandas restrukturizācijas plāna realizācijai ir pietiekami, ja Academia speciālisti atbalsta uzņēmuma vadības komandu ar padomu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mūsu eksperti tiek iesasitīti arī darbā ar pārvietojamajiem darbiniekiem, palīdzot minimizēt kvalificētu speciālistu aizplūšanas riskus un samazināt emocionālo spriedzi.

 

Vadītāju attīstības darbs pamatā balstās uz apmācību un koučinga metodoloģijām. Attīstības darba sesijās vadītājiem tiek sniegtas nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kuras tiek nostiprinātas ar piemēru analīzi un uzdevumiem praktiskai apgūto zināšanu aplicēšanai vadītāja ikdienas darbā. Līdztekus jaunu zināšanu un kompetenču apguvei vadības komanda ar grupas koučinga palīdzību tiek arī virzīta uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanas virzienā. Nepieciešamības gadījumā ar atseviškiem vadītājiem tiek veikts arī individuālais darbs.

 

Situācijās, kad kādā no komandām vai visā uzņēmumā ir sarežģījumi ar savstarpējo komunikāciju, sadarbību un/vai enerģijas līmeni (motivāciju), bieži vien cēlonis ir savstarpējā neizpratne, informētības trūkums un ar to saistītās bailes. Vienkāršākajos gadījumos palīdz redzesloku paplašinošas un savstarpējo izpratni padziļinošas zināšanas par cilvēku tipiem, jo negatīvās reakcijas parasti izsauc pašam darbiniekam pretējo tipu pārstāvji. Iepazīstot tuvāk viņu domāšanu, motivāciju un rīcības modeļus, notiek atšķirīgo kolēģu pieņemšana, viņu komunikācijas stila izpratne un pēcāk arī savējā pielāgošana. Visbiežāk lietotā darba forma šeit ir grupas apmācības ar dažādiem papildinājumiem. Tā rezultātā uzlabojas sadarbība un darba produktivitāte. Nepieciešmības gadījumā var tikt panākta arī ciešāka saliedēšanās un enerģijas līmeņa paaugstināšana.

 

Programmas dalībnieki

Šajā sarakstā doti atsevišķi uzņēmumi, kuriem esam palīdzējuši novērtēt un/vai paaugstināt Komandas izcilību.

AE Partner

Latakko

Rīgas siltums
Rīgas viļņi
ROCHE
Latvia Tours

Rīgas taksometru parks
Lidosta Rīga

Sakret
Beweship

Liepājas papīrs

Sedumi
Bigbank

Liepkalni
Brabantia
BT1
CBL

Melnā kafija

Silvanols
Ceļuprojekts

Milda

SLO
Compensa

Moller

Sonora
Mūsa motors
TLG Hotel
Eurorisk

Parkhotel Latgola

Transporent
Grifs AG

PG Mūkusala

Trelleborg
IF

Primum

Ventspils Reiss
Kurekss

Vidzemes slimnīca

 

Kā pieteikties

Mums ir svarīgi saprast uzņēmuma vajadzības un motivāciju attīstīties, jo darbs ar cilvēkiem ir ļoti sarežģīts. Tas ir arī mūsdienu svarīgākā resursa – laika, ietilpīgs. Tādēļ pirms sadarbības uzsākšanas gribam Jūs iepazīt un palīdzēt Jums iepazīt arī mūs.

 

Šajā nolūkā esam izstrādājuši speciālu iepazīšanās formātu, ko dēvējam par Tāfeli. Tā ir speciāli dizainēta vizionēšanas sparinga sesija, kuras gaitā Jūs iepazīstiniet mūs ar savu uzņēmuma attīstības vīziju, kā arī ar iespējām un izaicinājumiem tās realizēšanā. Savukārt mēs dalāmies ar saskatītajām iespējām un idejām, ja diskusijas gaitā tādas ir radušās.

 

Šī sesija ir bez maksas.

Lai pieteiktos vai uzzinātu vairāk, rakstiet janis.skruzkalns@academia.lv vai zvaniet: +371 29 528 212